Idén szeptemberben lesz 50 éve, hogy elkészült Tápiósülyben a központi iskola. Az intézmény csak néhány éve viseli nagy írónk nevét, múltja viszont több évszázadra nyúlik vissza. A XX. század közepéig egybefonódik a Kisboldogasszony templom történetével, eddig ugyanis egyházi iskolaként működött. A Tápiósülyi plébánia története, a História Domusban az 1700-as évek végétől több utalást találunk az iskola épületeire, berendezési tárgyaira és a tanítókra. E bejegyzések adják egy részét a kezdeteknek.

 A XVIII. század iskolái

A első utalás az iskola és tanító meglétére egy országos összeírásban található. 1773-ban készült Magyarország helységeinek hivatalos összeírása (Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum). „A Bécsben székelő udvari kancellária kiegészítette ezt a munkálatot és elrendelte, hogy az összes magyar hatóságok is állapítsák meg, hogy a területükön lévő helyiségeknek nevei a nemzetiségi nyelven hogyan hangzanak, városok vagy faluk-e a helyiségek, továbbá vajon milyen felekezethez tartozó parochiák vannak, hol vannak tanítók és végül milyen nyelv uralkodik az illető helyen.”

A táblázatból kiderül, hogy Sülly falu (Pagus), van katolikus (Catolicae) önálló plébániája, s ami az iskolára vonatkozóan számunkra a legfontosabb, hogy van egy tanítója (Habet Ludimagistrum), s a lakosok magyarul (Hungarica) beszélnek. A tápiósülyi római katolikus egyházi anyakönyvben már 1764. évben található egy házassági bejegyzés: Mathyas Szabó ludimagiszter (iskolamester, tanító) és Éva Györgyovics között. Feltételezhető, hogy ő lehetett a tanító.

Újabb említést a helyi oktatásra vonatkozóan az 1777. június 26-án kelt Canonica Visitatio-ban, a püspöki látogatás alkalmából készült jegyzőkönyvben találhatunk. Ebben olvashatjuk, hogy a község iskolája a temető szomszédságában áll, (ezért kaphatta a „temető iskola” nevet), továbbá, hogy „javításra szorul”, tehát ezen időponttól korábbra tehetjük az egytantermes iskola építését és az oktatás. Ezen felül a régi templomi fa karzaton, – mely az 1696-ban épített bal mellékhajóban volt – alakítottak ki az oratóriumból (imateremből) egy tantermet. A jegyzőkönyv leírja a tápiósülyi kántortanító járandóságait is: „a gyermekek tanításáért akiket megkülönböztetés nélkül iskolába járni enged és az elmozdítás büntetése mellett a legszorgalmasabban oktat, fáradságáért kapjon a közösségtől 12 forintot, és három pozsonyi mérőnek megfelelő földet a többin felül”.

Temetői iskola

  1. fejezet: A XIX. század iskolái

A História Domus bejegyzéséből tudjuk, hogy 1870-ben épült egy második iskolaépület is, de az építését nagyon elhibázták, ezért 20 év után le kellett bontani, hogy a helyére egy másikat lehessen építeni. Ez a Fő úton, a templom mellett állt. Az 1880-as népszámlálás szerint Tápiósüly lakóinak száma 1041 fő, ebből kb. 200 a tanköteles (6-12 évesek) száma, tehát egy újabb iskolára feltétlen szükség volt.

Feltehetően a temető iskola felújításáról tesz említés 1883-ban Illés Mihály plébános, mely szerint „az iskolának egyszer valahára is jó berendezése” lett. A tanterem talaját padlóval burkolták, új iskolapadokat, belső ajtót, keményfa karszéket valamint új tetőszerkezetet is készíttetett az iskolaszék. A felújítás után az iskola ”e vidéken valóban ritkitja párját. Csak aztán hasznot is hajtana az iskolás gyermekek előhaladásában!” – jegyzi meg a plébános, Majer Lajos kántortanítóról 1884-ben pedig azt írja, hogy már húsz éve működik ebben a minőségben a községben.

  1. májusában gróf méltóságos gróf Gattenburg Guidó cs. és kir. kapitány ajándékozta meg az iskolát „egy diszesen kiállitott” könyvtárral, Illés Mihály plébános pedig egy tányér alakú faliórát adományozott a népiskolának.

Az 1891. október 4-i bejegyzésben kedvező híreket olvashatunk az elhibázott iskolaépület lebontásáról, majd újbóli felépítéséről. „…hogy három évi küzdelem után, – írja Illés Mihály plébános – miután majd az iskolai helyiséget, majd az elkészült tervet újra és újra változtatgatta a község és a megye, végre a püspöknél tett tiltakozásom dacára, abban állapodtak meg, hogy a 870-ik évben készült, de nagyon elhibázott iskolát szétrombolják és azon a helyen 2 osztályú iskolát építenek. 891-ik év nyomán 2 osztályú tágas és csinos iskola és 2-ik tanitói lak is felépülvén…föl is szenteltetett és a közhasználatnak átadatott egész ünnepélyességgel. …kerülvén a 2 osztályú iskola épület és a mellette épült utcára néző 2-ik tanítói lak összesen 3500 frtba v.é. … Azonban a jó Istennek hála ily módon is új aera kezdődött a népnevelés Sz. ügye számára, vajha reményünkbe ne is csalatkoznánk meg, mert a jó iskolát a jó tanítók teszik.” Ez az új iskolaépület minden bizonnyal az 1870-ben megépített, de nagyon elhibázott létesítmény helyére lett újból felépítve. A falusiak egyszerűen „öreg iskolá”-nak nevezték, mely még most is áll a mellette épült tanítói lakkal együtt a Fő úton a templomtól keletre eső területen. Az építéskor két nagy tanterme volt a száz körüli osztálylétszámok miatt, melyekből az 1950-es évek elején 3 termet alakítottak ki.

Öregiskola

1896-ban „a millenium alkalmából a tápió sülli templomban május 10-én tartatik az országosan elrendelt hálaadás;… az idei tanévzáró vizsgákra következő napon pedig /május 17-én/ az ezredévi iskolai ünnepély lesz megtartva.”

Zemen Pálné